תנאי שימוש בשירות UseeMe

תנאי שימוש בשירות USEEME

 1. כללי
  1.1. אתר האינטרנט USEEME (להלן: "השירות" ו/או (USEEME שייך ומנוהל על ידי חברת טופאקספרט בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו").
  1.2. השימוש בשירות ו/או באתר בכל צורה ואופן, לרבות באופן אוטומטי מכונן את ההסכמה שלך לעשות שימוש בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן, וכי הינך כפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפרטיות ולכל התנאים הנלווים הרלבנטים לשירות. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) כמפורט בהסכם זה אינך רשאי לעשות שימוש בשרות.
  1.3. אנו שומרים על הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, במקרה כזה, תנאי השימוש המעודכנים יתפרסמו במסגרת האתר ו/או השירות. שימוש חוזר לאחר פרסום עדכון של תנאי השימוש משמעו קבלה והסכמה לתנאי השימוש המעודכנים, ללא דרישה למתן התראה כלשהי. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
  1.4. הסכם זה מציין את תנאי השימוש המסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין משתמש השירות.
  1.5. האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך, האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.
  1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות השירות ללא כל הודעה מוקדמת.
  1.7. השימוש בשירות נועד למשתמשים המצויים בגיל החוקי הנדרש לעבודה ולהשמה לתפקידים.
 2. השימוש בשירות
  2.1. רשות השימוש בשירות – האתר על תכניו הינו הקניין הרוחני של טופאקספרט בע"מ ו/או או קניינם הרוחני של מורשים ו/או שותפים של החברה, והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ודיני קניין רוחני. אנחנו מעמידים לרשותך את האתר ו/או השירות לצורך שימוש אישי ופרטי ולא לשימוש מסחרי.
  2.2. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו אלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו. בהעדר רשות מפורשת אינך רשאי להפיץ את התכנים, להעתיקם, לשמור אותם, להכלילם במאגר מידע או להעתיקם בכל צורה לצורך עשיית רווח מסחרי, אלא תחת הסכם תנאי הסכם מפורש עם טופאקספרט בע"מ , או כפי שמותר תחת חוק זכויות יוצרים. כל שינוי של תוכן או שימוש מסחרי, למטרה אחרת יהווה הפרה של זכויות היוצרים וקניין הרוחני שלנו והינו אסור בתכלית.
  2.3. אינך קונה כל זכות ו/או בעלות בתכני האתר כתוצאה משימושך באתר ו/או בשירות USEEME ונגזרות השירותים הכלולים בו. אנא כבד את הקניין הרוחני, סימני המסחר וזכויות היוצרים שלנו.
  2.4. אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכניו בכל צורה או אופן אשר יפרו זכויות פרטיות, זכות לשם טוב, זכויות יוצרים, זכויות שם וסימני מסחר, זכויות פטנטים, זכויות על פי הסכמים וכל זכות אחרת השייכת לצד שלישי. אלא אם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלו או על ידי בעלי התכנים, אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשכפל, להעלות, לשלוח, להעביר, לתרגם, למכור, ליצר נגזרות, או להפיץ בשום צורה ו/או מדיה ו/או פלטפורמה (לרבות באמצעות הודעות אלקטרוניות או אמצעים אלקטרוניים אחרים) שום תוכן הכלול באתר ו/או בשירות. אנו שומרים על הזכות, להשעות, לבטל ו/או לסיים את זכות השימוש שלך באתר ו/או בשירות ו/או בחלק ממנו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, במידה והפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות שהיא השייכת לנו ו/או לצד שלישי.
  2.5. בזמן השימוש באתר ו/או בשירות, חל איסור לעסוק בגירוד מידע, בכריית מידע, באיסוף תמונות מסך, באגרגציה של מידע ובמפתוח מידע. אינך רשאי לעשות שימוש ברובוטים, בתוכנות סריקה, בתוכנות איסוף נתונים או בכל אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לבסיס הנתונים של האתר ו/או השירות לכל מטרה ללא אישור מפורש, בראש ובכתב מן החברה.
  2.6. הגבלה על קישוריות ומיסגור של תכנים. אתה רשאי להקים קישור ישיר לאתר, במידה והקישור אינו מרמז על שיוך של האתר שלך לשירות. עם זאת, אינך רשאי לכלול לינק ישיר לתוכן מתוך האתר ו/או השירות או לכלול חלק מהאתר ו/או השירות בתוך אתר אחר ו/או שירות אחר ללא הסכמה מפורשת של USEEME.
  2.7. רשיון השימוש שאתה מעניק ל USEEME
  2.7.1. באמצעות פרסום ו/או בקשה להעלאה של תכנים (לרבות אך לא רק, טקסט, תמונות, וסרטוני וידאו) לאתר ו/או לשירות, אתה מציג ומתחייב כי:
  2.7.1.1. אתה הבעלים היחיד של התכנים ו/או קיבלת את הרשות להשתמש בתכנים מבעלי התכנים.
  2.7.1.2. שאתה מעל גיל 18.
  2.7.2. למען הסר ספק, ידוע לך כי אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין ו/או כל נזק שייגרם כתוצאה מהעלאה, פרסום ומשלוח התכנים לשירות.
  2.7.3. כאשר אתה מפרסם מודעה או תוכן ו/או מבקש לפרסם מודעה או תוכן באמצעות האתר, אתה מאשר ומתחייב שהינך בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן זה, שאתה רשאי לפרסם את התוכן, להתיר לנו לפרסם את התוכן ולעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני שבתוכן או הנוגעות לו. בעצם מסירת תכנים לפרסום בשירות, אתה מעניק לנו רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה ולהעברה, להשתמש, להעתיק ולהפיץ את התוכן, להכין יצירות נגזרות ממנו, להציגו ולפרסמו בציבור ולכלול אותו בשירות, בכל צורה, מדיה או פלטפורמה טכנולוגית. ההיתר אשר מוענק לחברה בתכניך ובקשר אליהם אינו מוגבל לשימושים אישיים, והוא חל גם על כל שימוש מסחרי בתוכן, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה. בנוסף, אתה מעניק לנו, ולכל שלוח שלנו, את הזכות לזהות אותך כמחבר תכני ההודעות בשימך, כתובת האי-מייל שלך ו/או שם המשתמש שלך, כפי שנמצא לנכון.
  2.7.4. הודעה על הפרת זכויות. אם אתה בעלים של זכות יוצרים ויש לך סיבה סבירה להאמין כי תכניך המוגנים בזכויות יוצרים שוכפלו, פורסמו, ו/או הופצו על ידי האתר בצורה שמפרה זכויות יוצרים, אנא דווח על ההפרה לנציגינו על ידי משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני __. שים לב שכתובת הדואר האלקטרוני האמורה תשמש רק לצורך דיווח על חשד להפרה של זכויות יוצרים. כתובת לפנייה בעניינין אחרים נמצאת בסעיף אחר בתנאי השימוש באתר.
 3. מדיניות פרטיות
  3.1. בעת השימוש בשירות, מידע אישי עשוי להימסר על ידיך או להיאסף על ידי מעסיקים כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו בסעיף זה. בעצם קבלת תנאים אלה, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה תאסוף, תאחסן ותשתמש במידע האישי שלו בכפוף לאמור בסעיף זה, במסמך מדיניות הפרטיות ובהתאם לכל דין. (יש להכניס כאן לינק לדף האתר של מדיניות הפרטיות)
  3.2. בשימושך בשירות אתה מסכים כי המידע שמסרת ופרטיך האישיים יהיו חשופים לעיונם של משתמשים אחרים בהתאם להרשאות שנתת בעת הרישום לשירות.
  3.3. החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש בשירות ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירות באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לכל דין. החברה מורשית להעביר נתונים מצרפיים (aggregated) לצרכים סטטיסטיים שונים וכן רשאית למכור מידע סטטיסטי לצד שלישי.
  3.4. החברה מורשית לפרסם במסגרת האתר ו/או השירות מפרסמים שונים בעבור תמורה או שלא בעבור תמורה בהתאם לשיקולה הבלעדי.
  3.5. עצם הצטרפותך לשירות מהווה הסכמה חתומה לקבלת דואר אלקטרוני רלוונטי, בהתאם לתנאיי ההסכמה לקבלת דיוור לפי חוק התקשורת וחוק הספאם ("דואר זבל").
 4. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  4.1. כל זכויות הקניין הרוחני בשם השירות, בתכני השירות, באתר ו/או באפליקציה ואלו הנוגעות לשירות ולבסיס הנתונים של השירות, ובכלל זה – זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים – הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או של איזה מהתאגידים הקשורים אליה, או שהחברה הינה בעלת הרשיון הבלעדי בהם. השירות מוגן, בין השאר, על ידי חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007, ועל ידי כל הוראות זכויות יוצרים אחרות הקבועות בכל דין, במדינת ישראל.
  4.2. השםUSEEME , הלוגו וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות אחרים הינם רכושה של החברה או של החברות הקשורות אליה, ואין למשתמש כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שהיא שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב של החברה.
  4.3. העיצוב, המראה המסחרי ואופן תצוגת המידע באפליקציה ובשירות הינן יצירות המוגנות לפי דיני זכויות היוצרים החלים וכל זכויות הקניין הרוחני בהן שמורות לחברה.
  4.4. החברה רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל. מבלי לפגוע בזכויות החברה על פי תנאים אלו או לפי הוראת כל דין חל, יובהר כי כל ניסיון להפר הוראה זו, או כל הפרה בפועל, תביא לסיום כלל זכויות המשתמש לפי התנאים הללו.
 5. בדיקת תכנים
  5.1. אנחנו נהיה רשאים לבדוק את התוכן לפני או אחרי פרסומו, למנוע את פרסומו של תוכן בלתי הולם, לא מדויק או שגוי, או להסיר תכנים כאלה לאחר פרסומם.
  5.2. אנחנו שומרים לעצמנו את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אילו תכנים יוצגו, משך הזמן להצגתם, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור לפרסומו של תוכן במסגרת שירות USEEME. אנו לא מתחייבים כי כל תוכן שיועלה יפורסם, באופן כללי או לפרק זמן מוגבל כלשהו.
  5.3. תכנים הנמסרים על ידי משתמשים לצורך פרסומם אינם מבטאים את דעותיה או עמדותיה של החברה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, עדכניותם, דיוקם או חוקיותם.
  5.4. אנחנו שומרים את הזכות לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמשתמש יעלה לשירות אם המשתמש או התוכן מפרים את התנאים הנזכרים או אם המשתמש היה מעורב בביצוע מעשה ו/או מחדל אשר פוגעים או עלולים לפגוע בשירות, במשתמשיו, בחברה ו/או במי מטעמה או הקשורים אליה. במקרים כאלו החברה עשויה לחסום את הגישה שלך לשירות או למנוע ממך לפרסם תוכן נוסף במסגרת השירות. הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הזכויות המוקנות לנו בהתאם לכל דין. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש,המשתמשים יהיו אחראים באופן בלעדי לתכני ההודעות שהם מעלים. אנחנו לא נתמוך ו/או ניקח אחריות לנכונות ו/או לאמינות המידע של הודעות המשתמשים או לתכנים האינטראקטיביים בשירות.
  5.5. אנחנו שומרים את הזכות בכל עת, לגלות כל מידע שאנחנו מאמינים שיסייע בשמירת החוק, תקנות ו/או בקשת ממשל, או לסרב לפרסם או להסיר כל מידע או תכנים שלפי שיקול דעתנו הבלעדית אינם ראויים, או מפרים את תנאי השימוש הללו. אנחנו גם שומרים את הזכות לשלול את הגישה לאתר ו/או לשימושים האינטראקטיביים למי לשלדעתנו מפר את תנאי השימוש ו/או לפי שיקול דעתנו מפריע למשתמשים אחרים להנות ו/או לנצל את השירות ו/או האתר, ו/או מפר זכויות של אחרים.
  5.6. למרות האמור לעיל, בין אם התכנים מסופקים על ידינו, על ידי עובדינו או על ידי צד שלישי מטעמנו, בשום אופן לא נהיה אחראים עבור כל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא אשר ייגרם בקשר עם מידע שהושג כתוצאה מפרסום המודעות בשירות ו/או תכנים אינטראקטיביים אחרים באתר. אנחנו לא נהיה אחראים לשום פגיעה, השמצה או פרסום לשון רע באמצעות הודעות המשתמשים באתר.
 6. גישה, רישום משתמשים והקצאת סיסמאות
  6.1. כדי לגשת לשירותים מסויימים באתר / בשירות, תדרש לתת מידע אישי כמו השם שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, מקום העבודה הנוכחי, תפקיד, תאריך לידה. אתה מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, עדכני ושלם בכל טופס הרשמה במסגרת השירות. במידה ונחשוד שהמידע שסיפקת איננו אמיתי, לא מדויק או לא שלם, אנחנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי להשעות או לסיים את תוקף חשבון המשתמש שלך ולסרב לשימוש עתידי באתר. השימוש שלנו במידע מזהה שמסרת לנו כחלק מהרישום לשירות מוסדר במסמך מדיניות הפרטיות שלנו בשירות.
  6.2. כשאתה נרשם לשירות ו/או לאתר, אתה מסכים שלא: (1) תשתמש בשם משתמש או סיסמא שיש לאדם אחר זכות בהם, ללא אישורו. (2) לבחור או להשתמש בשם משתמש וסיסמא של אדם אחר בכוונה להתחזות לאותו אדם (3) להשתמש בשם משתמש תוך כדי הפרה של זכויות קנייו רוחני של אדם כלשהו. או (4) להשתמש בשם משתמש שאנחנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מוצאים לא ראוי או פוגעני. אתה אחראי לשמור את פרטי המשתמש שלך (שם וסיסמא) בסודיות ואחראי על כל הפעולות (בין אן על ידיך ו/או על ידי אחרים) שקורים תחת חשבון המשתמש והסיסמא שלך. הינך מתחייב לעדכן אותנו לאלתר על כל שימוש לא מורשה של חשבון המשתמש שלך, או על ידי פרצה באבטחת החשבון. אנו לא לוקחים כל אחריות להפסד או נזק שעלול להגרם לך עקב שימוש לא מורשה בחשבון שלך על ידי צד שלישי כלשהו.
  6.3. שירות USEEME מתוכנן לשימוש מיטבי בגרסאות הדפדפן המתקדמות ביותר. בשל מגוון מערכות ההפעלה ודפדפני האינטרנט, ייתכן ויהיו איזורים באתר או בשירות שלא יעבדו בכל הדפדפנים.
  6.4. שירות USEEME כולל מספר רמות של גישה לשירות:
  6.4.1. גישה לגמרי חופשית לאתר – ללא חשבון משתמש ב USEEME, ללא חיוב.
  6.4.2. גישה חופשית לחברים – נדרש חשבון, ללא חיוב.
  6.4.3. גישה לשירותי פרמיום במסגרתם ייערך חיוב עבור שירותים מסויימים המוצעים במסגרת השירות ו/או האתר.
  6.5. רישום לשירות או רכישת מוצר מ USEEME יתכן ויצור חשבון חינמי ל USEEME הכולל את כתובת הדוא"ל שלך ופרטי הקשר שלך. שם משתמש ב USEEME יוקצה לכל חשבון USEEME. זהו ערך מזהה חד ערכי, לכל אדם שמחזיק בחשבון USEEME, והוא מקנה גישה לשירות בשילוב רישום הסיסמא. אתה יכול לבקש להסיר את המידע הזה (בעניין חשבון USEEME שלך) באמצעות הודעת אימייל למחלקת התמיכה אצלנו ב service@useeme.co.il תוכל לעדכן את המידע האישי שלך שמסרת בעת הרישום לשירות (כתובת דוא"ל, סיסמא וכיוב') בתוך הגדרות החשבון שלך.
  6.6. כדי לבטל את החיוב שלך לשירות בתשלום, תוכל לשלוח הודעה אלקטרונית לצוות התמיכה שלנו ב – service@useeme.co.il אל תשכח לציין את פרטי המשתמש ב USEEME (שם המשתמש יהיה כתובת הדוא"ל ממנו יצרת את החשבון).
  6.7. במקרה של מחלוקת לגבי חיוב בגין שירות פרמיום, הזיכוי המקסימלי שאנחנו נוכל לתת הינו הסכום בו חויב חשבונך ובלבד שטרם קיבלת את השירות בגינו חוייבת. כדי להיות זכאי בזיכוי כאמור, על המשתמש להמציא ראיה לבקשתו לבטל הכוללת את מועד הבקשה, את שם המשתמש ואת הראיה על התשלום.
  6.8. אנא הקפד כי בכל התכתובות שלך עם נציגי התמיכה שלנו, תכלול את שמך המלא, את שם המשתמש שלך בשירות, את כתובת הדוא"ל שלך הנוכחית וכתובת הדוא"ל הקודמת (במידה והיתה כזו), מספר הטלפון שלך והכתובת.
 7. השימוש במידע
  7.1. המידע הכלול בשירות, מוענק לטובת המשתמש ולא לצורך שימוש בו לצרכים שיווקים, ו/או טלמרקטינג. אין להעתיק את המידע ו/או להפיצו והוא מסופק כפי שהוא ללא כל אחריות בכל סוג. אנחנו והספקים שלנו לא נהיה חבים בשום אופן למידע זה.
  7.2. עבור כל התכנים הנחשבים בלתי מוגבלים בשימוש, תחול מדיניות של שימוש הוגן. תוכל להוועץ בצוות התמיכה ב service@useeme.co.il אם אינך בטוח לגבי מאפייני שימוש הוגן בשירות שרכשת. החברה שומרת את הזכות לסיים שירות למשתמש אם מצאה כי השימוש שלו אינו שימוש הוגן.
  7.3. אם אתה מבקש שם משתמש וססמא של USEEME אנא צור חשבון ב USEEME והודעת אישור תשלח אליך לכתובת הדוא"ל שלך.
 8. חיוב המשתמשים
  8.1. טופאקספרט בע"מ היא חברה ישראלית אשר מחייבת את לקוחותיה בישראל בשקלים חדשים. מיסים כדין יתווספו אלא אם יאמר אחרת.
  8.2. התשלום מתקבל על ידי כרטיס אשראי מאושר ו/או על ידי שירות PayPal. מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלו חלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של שירות PayPal, והם באים להוסיף עליהם. במקרים נדירים ניתן לאשר העברת בנקאית. אנא צור קשר עם צוות התמיכה שלנו ב service@usee.me לבירור נוסף.
  8.3. ניתן לקבל חשבונית מס קבלה באמצעות החשבון שלך.
 9. אחריות החברה לשירות
  9.1. המידע הכלול בשירות נאסף ממספר מקורות מידע, חברות, ארגונים ו/או אנשים פרטיים, כולם נחשבים כגורמים אמינים. כל המידע מסופק בתם לב, בכוונה להיטיב עם כל הצדדים.
  9.2. החברה עושה כל מאמץ כדי לספק שירות מספק באיכות גבוהה. עם זאת, החברה איננה מבטיחה כי השירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות, או שהוא יהיה זמין באופן תמידי או נקי לחלוטין מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים, ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם בחברה או בספקים שלה.
  9.3. ייתכן והאתר ו/או השירות, יכלול קישוריות לאתר אחרים המתופעלים על ידי צדדים שלישיים. כל מידע, מוצר, תוכנה או שירות אשר מסופק על ידי או באמצעות אתרי צד ג' נשלט על ידי הגורמים המתפעלים את אותם אתרים ולא על ידינו ו/או על ידי חברות קשורות שלנו. כשאתה ניגש לאתרים כאמור אתה עושה זאת על דעתך ומסכים לסיכונים הכרוכים בכך.
  9.4. טופאקספרט איננה מתחייבת ו/או מציגה כל מצג באשר להתאמת המידע למטרה מסויימת. איננו מציגים כי האתר ו/או השירות כולו או חלקו, יהיה חף משגיאות, שפגמים יתוקנו או שכל חלק מהאתר, קיים מוירוסים או רכיבי תוכנה מזיקים אחרים. החברה ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא תחוב בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש בשירות או קשורה בו או בחוסר יכולת להשתמש בו או כתוצאה מכל כשל, שגיאה או קריסה של השירות, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכות המשתמש על תוכן השירות, ובכלל זה, אך לא רק, החברה שוללת באופן מפורש חבות לכל נזק או פגיעה שייגרמו על ידי אי יכולת לפעול, טעויות, מחדלים, וירוסים, כשלים בתקשורת, גניבה, הרס או כניסה בלתי מורשית / שינוי של / העתקה, אם לצורך הפרת הסכם, התנהגות מזיקה, רשלנות או תחת כל עילה לתביעה. כמו כן איננו אחראים לתוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל סירוב או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן של המשתמש בשירות, מחיקתו חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו.
  9.5. החברה מספקת את השירות והתכנים הכלולים בו לשימוש "כמות שהוא" ("AS IS") ו"בכפוף לזמינות" .("AS AVAILABLE" . לא ניתן להתאים אותם אישית על מנת למלא את הצרכים של כל אחד מהמשתמשים. החברה מסירה כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לסחירות, ולהתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, איכות, אי-הפרה, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק.
  9.6. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בנגע לדיוק ונכונות המידע לגבי המועמדים וכל תוכן אחר הכלול בשירות. בכלל זה, החברה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי השירות לטיב המשרות, להליך איתור, ראיון וגיוס המועמדים.
  9.7. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  9.8. המשתמש מסכים ומכיר בכך שהוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות וההסתמכות עליו, וכן מסכים ומכיר בכך שהסתמכותו על השירות נעשה על אחריותו בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים בשירות למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם בשירות, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. החברה לא תהיה אחראית בגין טענה בנוגע למידע שפורסם בשירות.
  9.9. כל משתמש מבין ומסכים באופן מפורש כי אנחנו לא נהיה אחראים להתנהגות מפירה, פוגענית או לא-חוקית של צדדים שלישיים, מנויים, חברים / משתמשים ושהסיכון לפגיעה מכל האמור לעיל חל באופן בלעדי על כל משתמש.
  9.10. אם אתה לא מרוצה מהאתר ו/או מהשירות, חומרים מסויימים, מוצרים או שירותים על האתר, או אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, הסעד היחיד שלך הינו להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירות.
  9.11. אתה נדרש לספק ותהיה אחראי יחיד לכל החומרה והתוכנה הדרושה להכנס לאתר ו/או לשירות. אתה תשא בכל הוצאה ו/או תהיה אחראי לתמיכה, טיפול או תיקון בחומרה ו/או תוכנה שלך.
 10. שינויים בשירות והגבלות
  10.1. USEEME היא פלטפורמה מתפתחת ומתחדשת. לשם פיתוח ועדכון השירות והיכולות בכל עת, אנו זקוקים לגמישות לערוך שינויים, לכפות הגבלות ולעיתים להשעות או לסיים שירותים מסויימים.
  10.2. שירותי ומוצרי טופאקספרט בע"מ משתנים באופן תכוף , צורתם והיכולות הכלולות בהם יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת לך. טופאקספרט בע"מ שומרת על הזכות להגביל את השימוש של המוצרים והשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי שיקול דעתה, בכל עת, עם או בלי מתן הודעה מוקדמת.
  10.3. טופאקספרט בע"מ רשאית להתאים, לעבד או לשנות את התוכנה, מאפייני השירות, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף של התכנים בשירות וכל היבט אחר הקשור לשירות, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחוייבת ליתן למשתמש הודעה מוקדמת אודות כך. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.
  10.4. טופאקספרט בע"מ עשויה גם להגביל מוצרים מסויימים, שירותים או שניהם ללא להודיע ולקחת על כך אחריות. טופאקספרט בע"מ עשויה לשנות, להשעות, או להפסיק או כל המוצרים ו/או השירותים שהיא מציעה בכל זמן נתון לרבות זמינות חלק מהמוצרים, יכולות, מאגר מידע או תוכן.
  10.5. טופאקספרט בע"מ עשויה גם להפסיק או להשעות כל חשבון משתמש בכל זמן נתון. אנחנו נשתמש בזכותנו זו כשתהיה לנו סיבה המעוגנת בתנאי שימוש אלו.
 11. עוגיות
  עוגיות הן חלקי מידע קטנים שדף אינטרנט מציב במחשבך כדי לעזור לך לחזור לאותו עמוד. USEEME משתמשת בעוגיות כדי לעקוב אחרי פעילות באתר שלנו וכדי לסייע לנו לזהות באילו מוצרים ו/או שירותים המשתמשים מעוניינים, כדי שנוכל להמשיך ולספק תוכן רלבנטי ויעיל. אנחנו גם משתמשים בעוגיות כדי להמשיך לזהות אותך באתר כדי שלא תדרש להזדהות מחדש לעיתים תכופות מדי. ניתן לשנות את ההגדרות בדפדפן האינוטרנט כדי לסרב לעוגיות או כדי להגדיר קבלת התראה בטרם השירות יציב לך במחשב עוגיות כאמור.
 12. קישוריות לאתרים אחרים / תכני צד ג'
  במסגרת האתר ו/או השירות, החברה עשוייה לכלול לינקים לאתרים אחרים לנוחיותך. האתרים הללו עצמאיים מ USEEME ו USEEME לא מאמצת, שולטת או מציגה כל מצג, או תנאי בעניין התכנים או שירותים שניתנים על ידי צדדים שלישיים. זו אחריותך לוודא כי כל מידע שכלול באתרים המקשורים אמיתי, לפני שאתה בוטח בו. בנוסף, המידע הכלול בקישוריות עלול להמחק, להשתנות או להתעדכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אתרים מקושרים יכול ויהיו להם את תנאי השימוש שלהם וזו אחריותך הבלעדית למצוא אותם ולעבור עליהם. המידע שאתה משיג במהלך רכישה מצד ג' באתר מקושר והמידע שאתה נותן כחלק מפעולת הרכישה, כמו גם פרטי כרטיס האשראי שלך ומידע לגביך ייתכן ויאספו על ידי אותו צד ג'. אתה מסכים כי אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם לך, ואתה לא תגיש שום תביעה נגדנו או נגדם, שנולדה כתוצאה מרכישה לך או משימוש במוצרים או שירותים כלשהם המסופקים על ידי צד ג' דרך האתר ו/או השירות.
 13. הוצאות משפטיות
  במקרה בו תוגש תביעה המתייחסת לתנאי השימוש הללו (בין אם נוגעת לדיני חוזים או נזיקין או שניהם), טופאקספרט בע"מ תהיה זכאית לתבוע את הוצאותיה המשפטיות לרבות שכר טרחה סביר שכרוך בהגשת תביעה כאמור.
 14. הפרה ושיפוי
  מבלי לפגוע בהוראת כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה, המעסיקים, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד או אחריות שנובעים מהפרת תנאי שימוש אלו. שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שייגרמו לחברה, כתוצאה מהפרת התנאים הללו, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.
 15. תנאים ממצים
  תנאים אלה, יחד עם כללי מדיניות הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בין המשתמש לבין החברה בקשר לשירות.
 16. העדר יחסים משפטיים
  תנאים אלה ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון בין הצדדים למסמך זה. השימוש בשירות נועד להנאת ולתועלת המשתמש ואספקת השירות (כל עוד הינו עומד בתנאים אלו) ומהווה את התמורה הבלעדית והמספקת לה זכאי המשתמש עבור כל תוכן או תרומה אחרת לשירות, המשרות, או כל נתון אחר שלו.
 17. המחאת זכויות
  כל המחאה / העברת זכויות שלא אושרה מראש ובכתב תיחשב בטלה ובלתי אכיפה, ונתונה לפצויי נזיקין, אלא אם כן ניתן אישור מראש ובכתב מטופאקספרט בע"מ להמחאה / העברת זכויות כאמור.
 18. סמכות השיפוט
  מובהר בזאת כי הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש בשירות, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.